Algemene voorwaarden Cynergi

 

Artikel 1. | Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uit de aard of strekking van een bepaling anders voortvloeit.

 

 1. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, handelend onder de naam “Cynergi”, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72114592.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. Als de wederpartij wordt tevens aangemerkt de natuurlijke persoon ten wiens behoeve de overeenkomst is bedongen en deelneemt aan de training(en).
 3. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen opdrachtnemer en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het geven van Personal Training, Duo Training en/of Small Group Training.
 4. Training: elke afzonderlijke aan de wederpartij door opdrachtnemer aangeboden Personal Training, Duo Training of Small Group Training op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip.

 

Artikel 2. | Algemene bepalingen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van opdrachtnemer en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de wederpartij de onderhavige voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan (mogelijk) derden worden betrokken.
 3. Wanneer in een aanvraag, opdracht of opdrachtbevestiging van de wederpartij bepalingen of voorwaarden voorkomen die afwijken van of niet voorkomen in de onderhavige voorwaarden, worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij ze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien en voor zover de onderhavige bepalingen strijdig zijn met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet dwingendrechtelijke aard, prevaleren de onderhavige bepalingen.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vier weken nadat zij zijn bekend gemaakt of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande overeenkomsten.
 6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de wederpartij zullen in een voorkomend geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 

 1. Elk aanbod van opdrachtnemer is vrijblijvend. Opdrachtnemer is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Tot totstandkoming van de overeenkomst conform het bepaalde in lid 5, is opdrachtnemer gerechtigd de prijzen te wijzigen.
 2. Aanbiedingen van opdrachtnemer gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van opdrachtnemer, binden haar niet.
 4. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 5. Tenzij daarvan wordt afgeweken, is voor totstandkoming van de overeenkomst vereist dat de wederpartij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en/of zichzelf online registreert via https://www.eversports.nl.
  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier aan opdrachtnemer is verstrekt en de ontvangst daarvan door haar schriftelijk is bevestigd of met instemming van beide partijen met de uitvoering van de training is begonnen.
 6. Opdrachtnemer kan een reeds tot stand gekomen overeenkomst ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien zij daartoe genoodzaakt is doordat de inschrijving van de wederpartij het aantal beschikbare plaatsen van de training overstijgt. Opdrachtnemer doet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.
 7. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Bijzondere Bepalingen voor Personal Trainingen en Duo Trainingen
__________________________________________________________________________________

 

Artikel 4. | Inschrijven en omvang van de overeenkomst

 

 1. Inschrijving voor Personal Trainingen en Duo Trainingen geschiedt middels online registratie via https://www.eversports.nl. Aan de inschrijving is de voorwaarde verbonden dat de wederpartij het door opdrachtnemer verstrekte (medisch) intakeformulier invult en aan de opdrachtnemer verstrekt conform het bepaalde in lid 3.
 2. De overeenkomst voorziet in een bepaald aantal trainingen. De dag en het tijdstip van de verschillende trainingen worden nader tussen partijen overeengekomen, welke afspraken, behoudens het bepaalde in de annuleringsvoorwaarden als bedoeld in artikel 7 en 13, voor partijen bindend zijn.
 3. Personal Trainingen en Duo Trainingen worden vooraf ingekocht door de wederpartij via https://www.eversports.nl of via factuur waarna de opdrachtnemer de strippen in de account op https://www.eversports.nl toe zal voegen. De wederpartij ontvangt een overeenkomstig aantal strippen. Indien de wederpartij met instemming van de opdrachtnemer deelneemt aan een Personal Training/Duo Training en niet (meer) over strippen beschikt, zullen deze strippen na aankoop van de strippenkaart alsnog worden afgeschreven.
 4. Het door opdrachtnemer aan de wederpartij verstrekt (medisch) intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en vervolgens tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te worden gesteld. Naar aanleiding van de inhoud van het intakeformulier kan de wederpartij, voor deelname aan testen, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden Personal Trainingen en Duo Trainingen verzorgd op locatie van opdrachtnemer.

 

Artikel 5. | Wijziging in Personal Training/Duo Training opdrachten

 

 1. De wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende dienstverlening.
 2. Indien door toedoen van de wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal opdrachtnemer in overleg met de wederpartij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. In afwijking van lid 2 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. | Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij dient zich vijf minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie en zal gedurende de training de aanwijzingen van de instructeur opvolgen.
 2. De wederpartij houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden, de voorschriften ten aanzien van hygiëne, kleding en schoeisel en andere huisregels van de trainingslocatie.
 3. Indien door opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht diensten worden verleend op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door opdrachtnemer c.q. hier bedoelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Tijdens Personal Trainingen/Duo Trainingen is het dragen van schone sportschoenen en kleding verplicht, evenals het bij zich dragen van een handdoek.
 5. De wederpartij aanvaardt alle inspanningsverplichtingen op zich te nemen die conform de door opdrachtnemer verstrekte instructies aan hem worden opgedragen.
 6. De wederpartij dient de opdrachtnemer steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor het verantwoord volgen van de training van belang kunnen zijn.
 7. De wederpartij is verplicht pijn, vermoeidheid en andere verslechteringen in zijn fysieke gesteldheid, die tijdens of na de training optreden te melden aan opdrachtnemer, evenals verslechteringen van de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst optreden.

 

Artikel 7. | Annulering en wijziging door de wederpartij

 

 1. Een Personal Training/Duo Training dient uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Indien een training niet tijdig wordt geannuleerd, vervalt het recht van de wederpartij de training in te halen, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs van die training.
 2. Een annulering door de wederpartij geschiedt persoonlijk, per e-mail of telefonisch.
 3. In geval van annulering van een Personal Training/Duo Training door de wederpartij wordt in overleg met de wederpartij een alternatieve datum voor de training overeengekomen. Indien binnen 2 maanden geen alternatieve datum voor de training wordt overeengekomen, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
 4. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien hij/zij de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van een ernstige blessure of te ondergane operatie. De wederpartij dient daarvan binnen bekwame tijd nadat hem/haar de verhindering ter kennis is gekomen, schriftelijk of mondeling mededeling te doen aan opdrachtnemer.

 


 

Bijzondere Bepalingen voor Small Group Trainingen

__________________________________________________________________________________

 

Artikel 8. | Inschrijven en inhoud van de overeenkomst

 

 1. Inschrijving voor Small Group Trainingen geschiedt middels online registratie via https://www.eversports.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Het delen van accounts is niet toegestaan.
  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 2. Small Group Trainingen worden vooraf ingekocht, waarvoor de wederpartij een overeenkomstig aantal strippen ontvangt. Indien de wederpartij met instemming van opdrachtnemer deelneemt aan Small Group Trainingen zonder zich daarvoor te hebben ingeschreven, zullen strippen alsnog worden afgeschreven. Indien de wederpartij in die gevallen niet over strippen beschikt, is hij/zij een vooraf overeengekomen prijs middels overboeking verschuldigd dat kan afwijken van het strippentarief.
 3. De overeenkomst voorziet in een gratis proefles, dan wel een bepaald aantal trainingen. Het staat de wederpartij vrij voor welke datum en welk tijdstip hij/zij strippen verzilvert, doch is elke afspraak, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van dit lid, bindend op het moment dat de datum en het tijdstip van de Small Group Training tussen partijen is vastgesteld. Voor een Small Group Training geldt een inschrijftermijn als in het aanbod van een geplande training is vermeld. Voor Small Group Training kan de wederpartij zich tot 4 uur van een geplande avondtraining en 12 uur van een geplande ochtendtraining inschrijven. Een inschrijving voor een Small Group Training is voor opdrachtnemer slechts bindend voor zover, naar het oordeel van opdrachtnemer, het maximale aantal deelnemers niet en het minimale aantal deelnemers wel is bereikt.
 4. Small Group Trainingen worden verzorgd op een door opdrachtnemer aangewezen locatie.

 

Artikel 9. | Annulering en wijziging door de wederpartij

 

 1. Ten aanzien van een Small Group Training geldt een annuleringstermijn als in het aanbod van de betreffende training is vermeld. Wanneer een Small Group Training niet tijdig wordt geannuleerd, vervalt het recht van de wederpartij deze training in te halen, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs van die training.
 2. Een annulering door de wederpartij geschiedt in het eigen account op https://www.eversports.nl of via de daarmee communicerende app.
 3. In geval van annulering van een Small Group Training door de wederpartij wordt door de wederpartij zelf een alternatieve datum voor een training gekozen. Indien geen alternatieve datum voor de training wordt gekozen, kan de maximale geldigheidstermijn van de strip(pen) bereikt worden. In dit geval maakt de wederpartij nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.
 4. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien hij/zij de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van een ernstige blessure of te ondergane operatie. De wederpartij dient daarvan binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 4 weken nadat hem/haar de verhindering ter kennis is gekomen, schriftelijk of mondeling mededeling te doen aan opdrachtnemer.

 

Artikel 10. | Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij aanvaardt alle inspanningsverplichtingen op zich te nemen die conform de door opdrachtnemer verstrekte instructies aan hem/haar worden opgedragen.
 2. De wederpartij dient opdrachtnemer steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor het verantwoord volgen van de training van belang kunnen zijn.
 3. De wederpartij is verplicht pijn, vermoeidheid en andere verslechteringen in zijn fysieke gesteldheid, die tijdens de training optreden, te melden aan opdrachtnemer.

 

 

Algemene Bepalingen voor zowel Personal Trainingen, Duo Trainingen als Small Group Trainingen

__________________________________________________________________________________

 

Artikel 11. | Enkele diverse bepalingen

 

 1. Opdrachtnemer voert elke opdracht uit naar beste inzicht en vermogen. Opdrachtnemer verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemer staat nimmer in voor de resultaten die de wederpartij met het volgen van een training beoogt te behalen.
 2. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd haar verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van diensten, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de wederpartij zijn aangegaan.,
 3. De aan de wederpartij toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door de wederpartij niet overgedragen worden aan derden.

 

Artikel 12. | Prijzen en Betalingen

 

 1. Het aanbod bevat een zo volledig mogelijke opgave van alle prijsfactoren.
 2. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn inclusief de daarover door de wederpartij verschuldigde BTW en andere heffingen van overheidswegen, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder administratiekosten, en dienen door de wederpartij aan opdrachtnemer te worden betaald, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij de volledige overeengekomen prijs vóór aanvang van de eerste training verschuldigd. Indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen betalingen eveneens maandelijks, doch te allen tijde voorafgaand aan de betreffende trainingen, plaatsvinden.
 4. Betalingen geschieden middels automatische incasso, overboeking, dan wel iDeal. In geval van vooruitbetaling, is opdrachtnemer niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling volledig is voldaan.
 5. Betaling middels overboeking dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door opdrachtnemer voorgeschreven wijze.
 6. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 13. | Afgelastingen door opdrachtnemer

 

 1. Opdrachtnemer spant zich in een geplande training doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt zijn een Personal Training, Duo Training of Small Group Training af te gelasten. Opdrachtnemer streeft ernaar de wederpartij uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de Personal Training, Duo Training of Small Group Training van de afgelasting in kennis te stellen.
 2. In geval van een afgelasting van een Personal Training of Duo Training wordt in overleg met de wederpartij een alternatieve datum overeengekomen.
 3. De wederpartij kan na afgelasting geen aanspraak maken op enige restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, tenzij de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is en om zwaarwegende redenen geen alternatieve datum voor de trainingen kan worden vastgesteld.
 4. Op grond van afzegging door opdrachtnemer als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 14. | Deelname op eigen risico

 

 1. De wederpartij verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de instructeur dan wel de opdrachtnemer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de wederpartij zich ertoe, alvorens de overeenkomst met opdrachtnemer aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen.
 2. De wederpartij garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid of die van de opdrachtnemer/instructeur, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.

 

Artikel 15. | Opschorting en ontbinding

 

 1. Opdrachtnemer is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennisgenomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door opdrachtnemer op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 

Artikel 16. | Overmacht

 

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemer de overeenkomst niet (tijdig) kan nakomen en door haar geen geschikte vervanger kan worden voorgedragen.
 3. Door het intreden van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer die daardoor worden belemmerd, opgeschort, tenzij de nakoming door overmacht blijven onmogelijk wordt, in welk geval partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang kunnen ontbinden.
 4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, blijft de wederpartij de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

 

Artikel 17. | Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, draagt zij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de wederpartij wordt geleden. In het bijzonder is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico van de wederpartij. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een training. De wederpartij vrijwaart opdrachtnemer van al zijn/haar aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
 3. (Voedings)adviezen en (trainings)instructies worden te allen tijde voor eigen risico opgevolgd.
 4. Opdrachtnemer geeft uitvoering aan trainingen naar beste inzicht en vermogen. Opdrachtnemer verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van opdrachtnemer, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
 5. Opdrachtnemer draagt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan opdrachtnemer is verstrekt.
 6. Alle informatie van opdrachtnemer heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij een arts te raadplegen voordat diëten worden aangepast en/of de wederpartij begint met een trainingsprogramma. De wederpartij stemt vrijwillig toe alle risico’s van de dienstverlening van opdrachtnemer voor eigen rekening te nemen.
 7. Opdrachtnemer en haar werknemers en/of partners worden gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de wederpartij of van goederen die door hem/haar zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door opdrachtnemer aangeboden diensten. Tevens kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychologische klachten.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van opdrachtnemer bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van opdrachtnemer mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de eventueel door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 2. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, zal de wederpartij opdrachtnemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens opdrachtnemer.
 3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer bedraagt één jaar.

 

Artikel 18. | Intellectuele eigendom

 

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet en andere rechten van intellectuele eigendom.
 2. Alle door opdrachtnemer ten behoeve van de wederpartij verstrekte stukken, zoals rapporten en adviezen, zijn alleen te gebruiken door de wederpartij. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 19. | Geheimhouding

 

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis, alsmede niet aan de identiteit van de wederpartij herleidbare resultaten van trainingen voor andere dan in de overeenkomst voorziene doeleinden te gebruiken, nimmer zal hierbij vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk en/of schriftelijk anders wordt overeengekomen.